TDCS

تحریک الکتریکی مغز (23)

تحریک الکتریکی مغز (23)

دسته: درسنامه ها, TDCS 16 مرداد 1396

قرار دادن الکترودها در مکان های خاص اثرات مختلفی بر مناطق مغزی دارد . منظور از مکان الکترودها اهمیت آنها در نحوه توزیع فضایی و همچنین تعیین جهت جریان می باشد که سهم زیادی در میزان اثرگذاری تحریک دارند.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (23)

تحریک الکتریکی مغز (23)

دسته: درسنامه ها, TDCS 16 مرداد 1396

بر اساس مطالعات قبلی بیان کردند که اعمال TMS بر DLPFC در روند تصمیم گیری(decision-making) می تواند موثر باشد اما ...

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (22)

تحریک الکتریکی مغز (22)

دسته: درسنامه ها, TDCS 16 مرداد 1396

با تغییر قطبیت در tDCS (از آنودال به کاتودال و برعکس)، ممکن است عملکرد مورد نظر دچار اختلال شود، زیرا جهت گیری تحریک پذیری نورونی به قطبیت وابسته می باشد.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (21)

تحریک الکتریکی مغز (21)

دسته: درسنامه ها, TDCS 20 تیر 1396

یکی از نگرانی های عمده در این زمینه این است که این تکنولوژی غیراز کارهای تجربی و آزمایشگاهی موارد استفاده دیگری نیز دارد و این در حالیست که افراد استفاده کننده تحت هیچ نظارتی قرار نمی گیرند

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (20)

تحریک الکتریکی مغز (20)

دسته: درسنامه ها, TDCS 20 تیر 1396

جهت حصول اطمینان از ایمنی عمومی، بر روی جزییات عوارض نوروبیولوژیکی استفاده از tDCS تمرکز بیشتری لازم است.

ادامه مطلب
تحریک الکتریکی مغز (19)

تحریک الکتریکی مغز (19)

دسته: درسنامه ها, TDCS 20 تیر 1396

اولین نتایج و بازخوردهای استفاده های درمانی و بهبود به کمک tDCS دلگرم کننده بود. غیرتهاجمی بودن آن و همچنین غیردارویی بودن این روش از نظر محققین هیجان انگیز است و

ادامه مطلب