fNIRS

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (28)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (28)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 09 شهریور 1396

تکلیف روانی کلامی (VFT)(verbal fluency task) نیز یکی از تکالیفی است که جهت مشخص شدن مشکلات مربوط به زبان در افراد اسکیزوفرنی بررسی شد.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (27)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (27)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 09 شهریور 1396

در یکی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در فرونتال، تکالیفی مانند ...

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (26)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (26)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 09 شهریور 1396

مشابه مطالعات قبلی Fallgatter and Strik در سال 2000 ارتباط بین الگوی فعالیت دو سمت (چپ و راست) در فرونتال را در طول انجام یک تست عملکردی مستمر، بررسی کردند.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (25)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (25)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 09 شهریور 1396

در میان اختلالات روانی، بیشترین مطالعات با fNIRS بر روی اسکیزوفرنی صورت گرفته است.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (24)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (24)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 16 مرداد 1396

SAKATANI و همکارانش از در مطالعه مشابهی پیشنهاد کردند که تحریک الکتریکی همان نقاط مغزی (تحریک مستقیم در تالاموس) باعث تغییرات اکسیژنی متفاوتی در فرونتال می شود که مشابه یافته های آنها در طول تسک های شناختی بوده است.

ادامه مطلب
طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (23)

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (23)

دسته: درسنامه ها, fNIRS 16 مرداد 1396

استفاده از fNIRS جهت مطالعات پارکینسون به دلیل اینکه آرتیفکت حرکتی تاثیر کمتری برروی سیگنال های آن دارد، مورد توجه می باشد.

ادامه مطلب